Warunki korzystania z platformy

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień oraz korzystania z platformy http://1170.pl, prowadzonej przez Administratora.

Administratorem jest Dawid Fluder prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D9 Dawid Fluder, ul. Beskidzka 49/9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 6332127739, REGON: 241608166, zwany także zamiennie "Usługodawcą".

§1   —   Definicje

Regulamin   —   niniejszy regulamin.

Zamawiający   —   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Platformie.

Użytkownik   —   Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Platformy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca lub Administrator   —   podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Platformy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Strona WWW lub Strona internetowa   —   gotowa strona internetowa wykonana przez Usługodawcę wg wytycznych Zamawiającego umieszczona i utrzymywana na serwerze Administratora.

CMS   —   autorski system do zarządzania Stroną WWW udostępniany do użytku Zamawiającemu.

Usługa   —   usługa oferowana na stronie internetowej Platformy, tj. wykonanie Strony WWW, wdrożenie CMS oraz uruchomienie i utrzymywanie na serwerze Strony internetowej.

Umowa   —   zawarta na odległość umowa sprzedaży Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym, z wykorzystaniem Platformy internetowej.

Platforma   —   serwis internetowy dostępny pod adresem http://1170.pl za pośrednictwem, którego Zamawiający może zapoznać się z ofertą Usługodawcy i może złożyć Zamówienie.

Zamówienie   —   oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2   —   Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia przez Zamawiającego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zamówienia.

Informacje zamieszczone na stronach Platformy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający składający Zamówienie za pomocą Platformy bądź serwisów aukcyjnych / ogłoszeniowych odpowiedzialnych za przeprowadzenie transakcji wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.


Działania niedozwolone:

 • korzystanie z Platformy w sposób mogący jakkolwiek zakłócić jego funkcjonowanie;
 • przekazywanie treści niezgodnych z przepisami prawa;
 • podawanie nieprawdziwych danych do płatności na podstawie, których wystawiana jest faktura VAT;
 • zamieszczanie na stronach Platformy bądź rozsyłanie za jego pomocą informacji handlowych bez zgody Administratora.


Przedmiotem umowy nie jest:

 • sklep internetowy,
 • portal internetowy / informacyjny,
 • dedykowany system webowy / aplikacja webowa.


Wszystkie Strony WWW utrzymywane są przez Usługodawcę na serwerze Platformy.

§3   —   Składanie zamówień

Przedmiotem zawarcia Umowy są usługi dostarczane przez Usługodawcę w formie elektronicznej.

W trakcie składania Zamówienia, Zamawiający, celem umożliwienia jego realizacji, zobowiązany jest wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Platformy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Po złożeniu przez Zamawiającego skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z Platformy bądź serwisów aukcyjnych / ogłoszeniowych pośredniczących w transakcji potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

Realizacja Zamówienia następuje w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata).

§4   —   Prawa i obowiązki

 1. Usługodawcy:
  1. Ma obowiązek do odwieszenia w ciągu 24h działania Strony WWW w przypadku wniesienia przez Zamawiającego opłaty za subskrypcję jeżeli Strona www została zawieszona z powodu braku tejże opłaty w terminie (do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca). 
  2. Zobowiązuje się do usunięcia do 24h od zgłoszenia usterek uniemożliwiających całkowite działanie Strony WWW.
  3. Pozostawia sobie prawo do niewykonania Strony www bez podawania przyczyny o czym zostanie powiadomiony Zamawiający drogą elektroniczną bądź telefonicznie oraz zostaną zwrócone wszystkie wpłacone przez Zamawiającego środki na rzecz Usługodawcy bądź pośredników transakcji tj. systemów płatniczych lub serwisów ogłoszeniowych / aukcyjnych.
  4. Ma prawo do zawieszenia działania Strony www:
   • pierwszego dnia każdego miesiąca jeżeli do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego nie została wniesiona opłata subskrypcyjna przez Zamawiającego,
   • w przypadku, gdy strona www będąc celem ataków (np. DDoS itp.) zagraża stabilności Platformy,
   • na wniosek organów ścigania.
 2. Zamawiającego:
  1. Po dokonaniu Zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia do 7 dni specyfikacji technicznej strony internetowej oraz wszystkich materiałów, w tym i treści potrzebnych do wykonania Strony www. W przypadku niedostarczenia w/w materiałów strona internetowa zostanie uzupełniona przykładowymi treściami, które będzie można zredagować w późniejszym czasie przy pomocy systemu CMS.
  2. Zamawiający nabywa prawa do plików wynikowych nieobjętych licencją osób trzecich będących elementem Zamówienia tj. plików opisu dokumentu HTML, stylów CSS, skryptów JavaScript oraz przygotowanych przez Usługodawcę plików graficznych.
  3. Aby Strona WWW była dostępna w sieci Internet w sposób ciągły zobowiązany jest do wniesienie opłaty subskrypcyjnej za kolejny miesiąc do ostatniego dnia każdego poprzedzającego miesiąca.
  4. W celu dostępności strony internetowej w sieci Internet zobowiązany jest do opłacenia w terminie comiesięcznej subskrypcji wg tabeli opłat zamieszczej w art. §6 Regulaminu. Nieopłacenie przez Zamawiającego miesięcznej subskrypcji skutkuje zawieszeniem działania Strony internetowej przez co Strona WWW staje się niedostępna dla użytkowników sieci Internet.
  5. Zamawający może zrezygnować z płatnej subskrypcji w dowolnym momencie (nie wnosząc opłaty za kolejny miesiąc), co powoduje zawieszenie działania Strony WWW w sieci Internet.
  6. Może zgłosić Administratorowi chęć zawieszenia Strony www w dowolnym momencie bez podawania powodu.

§5   —   Płatności

Płatności realizowane są poprzez:

 1. Serwis aukcyjny allegro.pl, gdzie można zamówić bezpośrednio Usługę.
 2. System płatności internetowych tpay.com, który umożliwia dokonywanie internetowych płatności natychmiastowych w celu dokonania opłaty subskrypcyjnej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie bądź opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez systemy płatnicze i serwisy zewnętrzne.

Comiesięcznej opłaty subskrypcyjnej należy dokonać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

Na każde Zamówienie oraz za każdą opłatę subskrypcyjną wystawiamy fakturę VAT.

§6   —   Tabela opłat

kwota netto vat kwota brutto usługa
 1 299 zł 23% 1 597,77 zł Wykonanie strony internetowej 1 jednorazowa
99 zł 23% 121,77 zł Miesięczna subskrypcja 2 miesięczna
0 zł Hosting (serwer www)
0 zł Domena internetowa (.pl .eu .com .net .info)
0 zł Zmiany na stronie internetowej 3.1 i 3.2


1   —   Wykonanie Strony internetowej obejmuje:

 • wykonanie Strony internetowej wg wytycznych Zamawiającego,
 • wdrożenie systemu CMS do zarządzania tworzoną Stroną internetową,
 • uruchomienie Strony internetowej na serwerze Usługodawcy.


2   —   Opłata miesięcznej subskrypcji obejmuje:

 • dostępność Strony internetowej w sieci Internet,
 • poprawne działanie Strony WWW,
 • usuwanie usterek związanych z działaniem Strony internetowej (do 24h w przypadku usterek uniemożliwiających całkowite działanie strony),


3.1   —   Zmiany na stronie internetowej obejmują:

 • rozbudowę strony o funkcje dostępne w systemie CMS (np. dodanie działu aktualności, jeżeli wcześniej nie był przewidziany),
 • pomoc w administrowaniu Stroną WWW za pomocą systemu CMS.


3.2   —   Zmiany na stronie internetowej nie obejmują:

 • layoutu, tj. układu Strony internetowej,
 • projektu graficznego Strony www,
 • zmian wykraczających poza możliwości i funkcje systemu CMS.

§7   —   Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie http://1170.pl, to jest od dnia 01.10.2018 r. Ostatnia aktualizacja: 01.10.2018 r.
 2. Regulamin może ulec zmianie, a jego aktualna treść będzie dostępna pod adresem http://1170.pl/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.